Wymagane dokumenty

Dokonanie czynności notarialnej należy poprzedzić kontaktem z pracownikiem kancelarii lub notariuszem celem ustalenia właściwych dokumentów niezbędnych do dokonania określonej czynności notarialnej. Ich rodzaj uzależniony jest od zleconej czynności. Niżej podajemy wymagane dokumenty do przykładowych czynności notarialnych.


Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

 • odpis z księgi wieczystej (jeśli księga jest założona)
 • podstawa nabycia (akt notarialny, przydział lub umowa, prawomocne postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia)
 • zaświadczenia ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu

Umowa zbycia lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

 • odpis z księgi wieczystej
 • podstawa nabycia (akt notarialny lub prawomocne postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia)

Umowa zbycia nieruchomości gruntowej (zabudowanej lub niezabudowanej):

 • odpis z księgi wieczystej
 • podstawa nabycia (akt notarialny lub prawomocne postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia)
 • wypis z rejestru gruntów
 • zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej wraz z adnotacją „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” – przy odłączeniu działki z księgi wieczystej
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości oraz wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej obejmujący nowo powstałe działki wraz z adnotacją „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” (jeżeli podział nieruchomości nie jest ujawniony w księdze wieczystej)

Poświadczenie dziedziczenia:

 • akt zgonu spadkodawcy
 • akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne) spadkobierców
 • testament spadkodawcy (jeżeli został sporządzony)
 • informacja o numerze PESEL spadkodawcy