Zakres usług notarialnych

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie ( tekst jedn. Dz.U. 2008 r., Nr 189, poz. 1158 ze zm.) – notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia na podstawie ustawy lub testamentu
 • sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu)
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Opłaty notarialne

Notariusz w związku z dokonaniem czynności notarialnej pobiera:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od spadków i darowizn
 • opłaty sądowe
 • taksę notarialną

Notariusz przekazuje pobrany podatek i opłaty sądowe na rachunek bankowy odpowiedniego urzędu skarbowego i sądu.

Wysokość wynagrodzenia określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.).

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.